Governance

Лызлов Олег Александрович
Abzal Serikovich Doszhanov
Лызлов Олег Александрович
Lyzlov Oleg Alexandrovich
Сулейменов Еркин Борисович
Suleimenov Yerkin Borisovich
KHakimov3.jpg 
Khakimov Nail Nazimovich
akhmetov.jpg
Akhmetov Damir Temirbayevich
kapakov_k.jpg
Kapakov Kuanysh Maratovich
Накпаев Салимжан Жумашевич
Nakpayev Salimzhan Zhumashevich
Берик Ганиевич Джумагалиев
Jumagaliyev Berik Ganiyevich