Governance

Досмуратов Мурат Абиевич
Dosmuratov Murat Abievich
Шошанбасов Адилет Турлысханович
Shoshanbasov Adilet Turyshanovich
Лызлов Олег Александрович
Lyzlov Oleg Alexandrovich
KHakimov3.jpg 
Khakimov Nail Nazimovich
akhmetov.jpg
Akhmetov Damir Temirbayevich
kapakov_k.jpg
Kapakov Kuanysh Maratovich
Накпаев Салимжан Жумашевич
Nakpayev Salimzhan Zhumashevich
Жангабылов Рахимжан Жадикбаевич
Zhangabylov Rakhimzhan Zhadikbayevich
Берик Ганиевич Джумагалиев
Jumagaliyev Berik Ganiyevich