Оқыту

Атырау мұнай өңдеу зауыты "ЖШС жоғары өнімділікті қамтамасыз ету және серіктестіктің өндірістік міндеттеріне қол жеткізу мақсатында персоналды оқыту және дамыту үшін мүмкіндіктер жасайды. Оқыту ҚР оқу орталықтарында, ТМД оқытушыларын шақырумен зауыттың оқу базасында корпоративтік семинарлар мен біліктілікті арттыру курстары нысанында, сондай-ақ ҚР оқу орталықтарына, ТМД және алыс шетелдерге ұқсас кәсіпорындарда жұмыс тәжірибесімен алмасу бойынша тағылымдамаға шығумен өткізіледі.

Персоналды дамыту мақсатында тұрақты негізде келесі бағыттар бойынша жұмыстар жүргізіледі:

 • қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша өндірістік-техникалық оқыту;
 • мемлекеттік тілді оқыту курстары;
 • Honeywell компаниясының Unisim Operation бағдарламасы бойынша технологиялық қондырғылар операторларын, компрессорлық және сорғы қондырғылар машинистерін оқытуға арналған компьютерлік-тренажер кешені бар;
 • робот-тренажерді пайдалана отырып, оқиға орнында дәрігерге дейінгі fлғашқы көмек көрсету бойынша практикалық дағдыларды пысықтау курстары;
 • кәсіби білім деңгейін анықтау, персоналды дамыту траекториясын құру және тәлімгерлікті дамыту үшін өндірістік персоналға арналған кәсіби білім деңгейін бақылау бағдарламасы (КҚЖБ) жүргізіледі.

"Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кәсіпорын 2010 жылы «Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыстарға құқық беретін аттестат» алды.

Қызметкерлерді оқыту мен дамытуды ұйымдастыру бойынша жұмыстың негізгі кезеңдеріне мыналар жатады:

 • серіктестіктің талаптарына сәйкес оқу мақсаттарын анықтау;
 • оқыту қажеттіліктерін талдау және анықтау;
 • персоналды оқыту және біліктілігін арттырудың күнтізбелік жоспарын қалыптастыру;
 • қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді оқу мақсаттарын анықтау;
 • оқытуға арналған бизнес-жоспарды әзірлеу және таяу жылдарға арналған шығындарды болжау;
 • оқу орталықтарын іздеу және таңдау, келіссөздер жүргізу және оқыту қызметтеріне шарттарды ресімдеу;
 • өндірістен қол үзбей корпоративтік оқытуды ұйымдастыру, қызметкерлерді оқу орталықтарына оқуға жіберу;
 • оқыту тиімділігін бағалау.

Болашақ қызметкерлерді даярлау мақсатында ҚБТУ, Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, С.Өтебаев атындағы АТМГУ, Apec PetroТechnic жоғары колледжі, С.Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжі сияқты ҚР жетекші техникалық жоғары оқу орындарымен инженер – химик, технологтарды даярлау мақстаында меморандумдар жасалды.

Сондай-ақ, "ХТОВ" мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін практика жетекшілері ретінде жоғары білікті мамандарды бекіте отырып, зауыттың технологиялық цехтары мен өндірістерінде практиканың барлық түрлерінен өту мүмкіндігі беріледі.

"Жас маман"бағдарламасы. 2003 жылдан бастап зауытта "Жас маман" бағдарламасы енгізілді. Ол ҚР және ТМД жетекші техникалық жоғары оқу орындарында негізгі зауыттық мамандықтар бойынша зауыт қызметкерлерінің балалары қатарынан жас мамандарды даярлауға бағытталған.

Зауытта жүргізілген реконструкцияға байланысты хош иісті көмірсутектерді өндіру кешені мен мұнайды терең өңдеу кешенінің жаңа технологиялық қондырғыларында жұмыс істеуге жас мамандарды даярлау үшін "Органикалық заттардың химиялық технологиясы" мамандығы басым мамандық болып табылады. Оқу ақысы мен ай сайынғы стипендияны төлеу емтихан сессияларының нәтижелері бойынша жүзеге асырылады, тәжірибе жетекшілерін тағайындай отырып, зауытта практиканың барлық түрлерінен өту жүзеге асырылады, дипломдық жобаның немесе жұмыстың тақырыбы кәсіпорынның өндірістік міндеттеріне сәйкес таңдалады. Аяқтағаннан кейін жас маман алған мамандығы бойынша жұмысқа қабылданады.

Адаптационная программа. При поступлении на работу, в целях адаптации на новом рабочем месте, вновь принятый сотрудник проходит обязательное обучение в рамках «Адаптационной программы», которая включает в себя 40-часовое теоретическое обучение и практическую стажировку на рабочем месте с закреплением наставника.

По завершении теоретической подготовки новый сотрудник проходит тестирование, по итогам практической стажировки на рабочем месте сдается экзамен для получения допуска к самостоятельной работе.

Теоретическая часть адаптационной программы обучения включает в себя все вопросы, связанные с действующими на заводе законодательными документами, нормами и правилами, требованиями промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности, пожарной, газовой безопасности. Изучают новички стандарты ИСМ, вопросы экологической безопасности и трудового законодательства, знакомятся с Коллективным Договором Товарищества, с Кодексом корпоративной этики. Также вновь принятый сотрудник проходит практический курс обучения методам оказания первой доврачебной помощи на месте происшествия Занятия по адаптационной программе проводят внутренние тренеры-преподаватели, инструкторы и наставники из числа высококвалифицированных специалистов и инженерно-технических работников цехов, подразделений и служб завода.

Специалисты, привлекаемые в качестве внутренних тренеров-преподавателей, инструкторов и наставников, проходят ежегодный курс повышения квалификации.

Работникам Товарищества, обучающимся в высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре без отрыва от производства, предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск на период сдачи экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы), диссертации, продолжительностью до 40 календарных дней в год без отрыва от производства.

Бейімделу бағдарламасы. Жұмысқа орналасу кезінде жаңа жұмыс орнына бейімделу мақсатында жаңадан қабылданған қызметкер "бейімдеу бағдарламасы" шеңберінде міндетті оқудан өтеді, оған 40 сағаттық теориялық оқыту және тәлімгерді бекіте отырып, жұмыс орнында практикалық тағылымдамадан өту кіреді.

Теориялық даярлық аяқталғаннан кейін жаңа қызметкер тестілеуден өтеді, жұмыс орнындағы практикалық тағылымдаманың қорытындылары бойынша дербес жұмысқа рұқсат алу үшін емтихан тапсырады.

Оқытудың бейімдеу бағдарламасының теориялық бөлігі зауытта қолданылатын заңнамалық құжаттарға, нормалар мен ережелерге, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт, газ қауіпсіздігі талаптарына байланысты барлық мәселелерді қамтиды. Жаңадан келгендер МБЖ стандарттарын, экологиялық қауіпсіздік және еңбек заңнамасы мәселелерін зерделейді, серіктестіктің ұжымдық шартымен, корпоративтік этика Кодексімен танысады. Сондай-ақ жаңадан қабылданған қызметкер оқиға орнында дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету әдістерінің практикалық оқыту курсынан өтеді, бейімдеу бағдарламасы бойынша сабақтарды зауыттың цехтары, бөлімшелері мен қызметтерінің жоғары білікті мамандары мен инженерлік-техникалық қызметкерлері қатарынан ішкі жаттықтырушы-оқытушылар, нұсқаушылар мен тәлімгерлер жүргізеді.

Ішкі жаттықтырушы-оқытушылар, нұсқаушылар және тәлімгерлер ретінде тартылатын мамандар жыл сайынғы біліктілікті арттыру курсынан өтеді.

Жоғары оқу орындарында, аспирантурада, докторантурада өндірістен қол үзбей оқитын Серіктестік қызметкерлеріне емтихан тапсыру, дипломдық жобаны (жұмысты), диссертацияны дайындау және қорғау кезеңіне өндірістен қол үзбей ұзақтығы жылына 40 күнтізбелік күнге дейін ақы төленетін қосымша демалыс беріледі.