Детали трубопровода

Организатор ТОО «Павлодарский НХЗ»
Способ
Начало 10.06.2017
Окончание 20.06.2017

Описание закупки

 

«Павлодар мұнай-химия зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қағиданың 44-тармағына сәйкес, алдын ала талқылау рәсімін өткізу мақсатында құбыр бөлшектерін сатып алу бойынша тендерлік.

Тендерлік құжаттамаға қатысты ескертулерді, сондай-ақ Тендерлік құжаттама жобасының ережелерін түсіндіру туралы сұранымдарды gennadiy.danjev@pnhz.kz электронды пошта бойынша 2017 жылғы  20 мамырға сағат 15-00-ға дейін жолдауға болады.

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский Нефтехимический Завод» согласно пункту 44 Правил* в целях проведения процедуры предварительного обсуждения размещает Проект тендерной документации по закупке детали трубопровода.

Замечания к Проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений Проекта тендерной документации необходимо направлять по электронной почте gennadiy.danjev@pnhz.kz в срок до 15-00 20 июня 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасы.

___________________________________________________________

* Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления

Прикрепленные файлы